Vrbovské pirohy
Vrbovské pirohy Vrbovské pirohy

Tento projekt je podporený z EFRR - európskeho fondu regionálneho rozvoja


Názov a sídlo prijímateľa:

TATRAPRIM s.r.o., Vrbov 344, 059 72 Vrbov

Názov projektu:

Diverzifikácia výroby TATRAPRIM s.r.o.

Miesto realizácie projektu:

Vrbov 344, 059 72 Vrbov, KÚ Vrbov, parcelné čísla: 4715/8 a 4715/9

Výška poskytnutého NFP:

438 044,60 EUR


Cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu Diverzifikácia výroby TATRAPRIM s.r.o. je zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti prostredníctvom modernej výroby a zavádzaním nových, inovatívnych riešení vo fáze produkcie, ako aj zvýšenie pridanej hodnoty svojich výrobkov vo výrobnom procese.

Stručný opis projektu:

Predmetom projektu je obstaranie zariadení pre výrobu parených a varených knedieľ a ich šokové mrazenie. V súčasnosti firma zaznamenala od odberateľov výrazný dopyt po mrazenom polotovare – kysnutých knedliach. Tento produkt v súčasnosti spoločnosť nevyrába a nemá k jeho výrobe potrebné technológie – kotol pre výrobu knedlí a šokové mraziace zariadenie pre ich následné zmrazenie. Z hľadiska výrobného zamerania sa jedná o diverzifikáciu výroby na inovatívny produkt, ktorý doteraz nemohla firma vyrábať. Jedná sa o produkt, ktorý sa v súčasnosti na slovenskom trhu nepredáva. Zakúpením zariadení bude môcť spoločnosť diverzifikovať portfólio svojich výrobkov o nové produkty. Projektom sa zabezpečí vytvorenie technologickej linky pre výrobu mrazených parených a varených knedieľ. Zakúpením týchto zariadení sa vytvorí možnosť vyrábať tento produkt a predávať ho pre odberateľov. Hlavným predmetom projektu je obstaranie inovatívnych zariadení. V rámci realizácie projektu sa zakúpi a inštaluje šokové mraziace zariadenie a elektrický kotol - panvica na varené knedle.

Výstupy projektu:

Projekt je zameraný na zavedenie technológie pre výrobu mrazených parených a varených knedieľ. Jedná sa o technológie, ktoré zabezpečujú šokové mrazenie ako jednu z najúčinnejších metód zachovania cenných zložiek potravín. Táto technológia dokáže vo veľmi krátkom čase šokovo zamraziť vyrobený výrobok a tým zabezpečiť minimálnu degradáciu výživových hodnôt výrobku.

Realizáciou projektu dôjde k naplneniu merateľných ukazovateľov v súlade s podmienkami výzvy:

  • Počet podnikov, ktoré dostávajú granty (1)
  • Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové (1)
  • Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové (1)
  • Počet inovovaných procesov (1)

Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 nájdete na www.opii.gov.sk
Ďalšie informácie nájdete aj na:

www.opvai.sk
www.vicepremier.gov.sk
www.eufondy.sk

Vrbovské pirohy