Vrbovské pirohy
Vrbovské pirohy Vrbovské pirohy

Vďaka finančnej podpore z fondov Európskej Únie realizuje spoločnosť projekt s názvom: „Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti TATRAPRIM s.r.o.“. Hlavný cieľ projektu bude dosiahnutý prostredníctvom dvoch hlavných aktivít projektu:

  • Zabezpečenie energetických auditov v MSP
  • Implementácia opatrení z energetických auditov
Hlavná aktivita projektu zahŕňa vypracovanie energetického auditu a realizáciu stavebných intervencií za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti priemyselnej budovy. Po zrealizovaní projektu sa znížia náklady na energie a dosiahnu sa úspory v spotrebe primárnej energie. Následne sa zvýši kvalita pracovného prostredia, zlepšia sa technické vlastnosti budovy a hygiena pracovného prostredia. Realizácia projektu bude mať dopad na organizáciu práce v spoločnosti TATRAPRIM s.r.o., čo bude priaznivo vplývať na zamestnancov a zvýši sa kvalita pracovného prostredia. Nepriamy pozitívny dopad bude mať projekt na kvalitu života v obci Vrbov a v jej okolí.

Projekt je financovaný prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Zazmluvnená výška nenávratného finančného príspevku predstavuje 106 803,75 €.

Hlavný cieľ projektu: Realizácia opatrení vedúcich k zníženiu energetickej náročnosti v podniku v súlade s odporúčaním energetického auditu

hypertextový odkaz na webové sídlo RO www.op-kzp.sk
hypertextový odkaz na webové sídlo SO http://www.siea.sk
hypertextový odkaz na webové sídlo CKO www.partnerskadohoda.gov.sk
dátum začatia a ukončenia realizácie projektu: 12/2017 – 11/2019

Výzva na predloženie ponuky
Záznam z prieskumu trhu.